vien

– Thay pin

– Bảo trì máy

– Đánh bóng

dichvu-page--contact-image-04082014

Tic Tac Service Center

72 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh

T: +84-28-3829-3519

E: customerservice@tictacwatch.com

Giờ mở cửa: 9:00 a.m. đến 5:30 p.m.

OMEGA Service Center

105 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh

T: +84-28-3829-6695

E: customerservice@tictacwatch.com

Giờ mở cửa: 9 a.m. đến 5:30 p.m.